شیر دوراهی  جستجو در بین صفحات:

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد - مشهد 97

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد - مشهد 97

خبرها

لیست نمایشگاه های بین المللی صنعت پیش رو مشهد - مشهد 1397

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز - تبریز 97

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز - تبریز 97

خبرها

لیست نمایشگاه های بین المللی صنعت پیش رو تبریز - تبریز 1397

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران - تهران 1397

نمایشگاه های مرتبط با صنعت - محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران - تهران 1397

خبرها

لیست نمایشگاه های بین المللی صنعت پیش رو تهران - تهران 1397

شیر برقی

شیر برقی

مقالات

پنوماتیک و هیدرولیک

  شیر فلو دیوایدر

شیر فلو دیوایدر

مقالات

شیر فلو دیوایدر جریان ورودی را به دو یا چند بخش مساوی یا غیر مساوی تقسیم می نماید و جریان های مجزا شده را دوباره ادغام می نماید

تبدیل اتصالات

تبدیل اتصالات

مقالات

تبدیل اتصالات برای اتصال مستقیم شیلنگ و یا لوله به صورت مستقیم به سیستم یا قطعه اصلی مانند موتور فیلتر پمپ جک و شیر

شیرهای اکچویتور

شیرهای اکچویتور

مقالات

شیرهای اکچویتور عملگر برای حرکت و جابجایی در جهت های مختلف و به صورت خطی یا مدور از طریق هل دادن کشیدن و بلند کردن وسایل است

شیر پنوماتیک

شیر پنوماتیک

مقالات

انواع شیر پنوماتیک برای ارسال و جهت دهی باد در یک سیستم پنوماتیک کنترل جهت کنترل فشار کنترل جریان پروپورشنال ماژولار فیلدباس ISO