پرس های رومیزی نیوماتیک با اهرم دستی - PNA-Lاین نوع پرس مجهز به شیر تناسبی فشار با کنترل اهرم دستی می باشد که برای استفاده در کلیه صنایع سبک با راندمان بالا طراحی شده است.