شیرهای پدالیشیرهای پدالی : شیربادی پدالی 3 و 5 راهه دو حالته فنربرگشت PN 3/2 & 5/2 (G1/4)