سیلندرهای گوشواره ای چهارگوش PNCC



مجهز به پیچ تنظیم ترمز جهت جلوگیری از ضربه های دسته پیستون در ابتدا و انتهای درپوش ها.مجهز به پیچ تنظیم سرعت خطی در دو طرف دسته پیستون


قابلیت نصب اتصال ورود هوا در سه طرف هر درپوش. مجهز به لوله سیلندری گوشواره ای برای جلوگیری از ضربات جانبی بازوهای دستگاه جوشکاری سیار. مجهز به پیچ تنظیم سرعت خطی در دو طرف دسته پیستون.