سیلندر قلمی با راهنمای شفت PSGسیلندرقلمی با پیستون مگنت دار و ضربه گیر قابل تنظیم در دوطرف همراه با راهنما برای جلوگیری از چرخش دسته پیستون و بارگزاری مجاز مطابق نمودار