اکچیتور های الکتریکی سری A 100زاویــه چــرخشی: 90o (0o 100o) ولــتاژ کــاری: 257DC, 110/220v AC, 380v AC/ 3 PH


کـــلاس حمــایتی: Ip67 (optional 68) سـیستم کنتــرلی: On - Off / Propotional Control زاویــه چــرخشی: 90o (0o 100o) ولــتاژ کــاری: 257DC, 110/220v AC, 380v AC/ 3 PH
جنس بدنه A/S/ 316 SS