اکچیتور های الکتریکی سری A 100جـــنس بدنـــه: Gg25 Cast Iron سیــت آبـــندی: EPDM/ NBR/ VITON/ SILICON ســــایز: DN 15 ....... DN 50 فشــــار کاری: PN 16


جـــنس بدنـــه: Gg25 Cast Iron سیــت آبـــندی: EPDM/ NBR/ VITON/ SILICON ســــایز: DN 15 ....... DN 50 فشــــار کاری: PN 16